Wasiak - okna dachowe dla Ciebie okna dachowe schody dachy

Polityka prywatności

Wasiak.net Oferta Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z zapytaniem, ofertą, zawarciem i realizacją umowy jest:

„WASIAK DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o. Sp.K. ul. Załęska 82 35-322 Rzeszów tel. 17 852 84 92 e-mail: biuro@wasiak.net

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności:

a) podjęcie działań przed zawarciem umowy, odpowiedzi na zapytania itp.

b) zawarcie i wykonanie umowy,

c) wystawiania dokumentów potwierdzających sprzedaż,

d) obsługi, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń w razie ich zaistnienia.

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych

w celach wskazanych powyżej jest:

a) podjęcie działań przed zawarciem umowy i/lub wykonanie umowy której Pani/Pan jest

stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) -w celu obsługi, dochodzenia i obrony roszczeń;

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom

współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych,

w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, usługi księgowe, usługi przewozowe,

kurierskie.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres ważności oferty, a w przypadku

gdy strony zawrą umowę do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej

umowy i upływu terminu archiwizowania dokumentacji księgowej.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

opartych na podstawie (art. 6. ust. 1 lit. f RODO).

8. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane

kontaktowe powyżej).

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych (organu nadzorczego)

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Fakro